Služby

Architektonické studie

V architektonické studii je řešeno dispoziční, výtvarné a hmotové řešení domu. Architektonickou studii zpracovává architekt na základě požadavků investora, dohodnutých před zahájením projektu. V průběhu zpracování architektonické studie probíhají konzultace s investorem v některé z našich kanceláří Brno či Praha. Konzultace slouží k seznámení s rozpracovanou architektonickou studií v průběhu řešení a případnému doplnění či upřesnění požadavků klienta. Výstupem studie je mimo výkresů a zprávy též vizualizace, tedy fotorealistické zobrazení podoby stavby z exteriéru. Dále je patrné rozmístění nábytku, zařízení a jiného mobiliáře.

Projekty pro stavební řízení

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení slouží k získání stavebního povolení, proto bývá někdy také nazývána jako dokumentace ke stavebnímu povolení. Je již detailněji zpracovaná než studie. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení jsou zahrnuty projekty statické části, protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, atd. Dbáme na soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s platnými právními předpisy. Dokumentace ke stavebnímu řízení bývá zpracovaná, tak aby poskytovala dostatečný podklad pro stavební řízení, nicméně ne tak detailně, aby se podle ní dalo stavět. Míra detailu odpovídá riziku nutných změn v případě připomínek dotčených účastníků stavebního řízení.

Prováděcí projekty

Projektová dokumentace pro provedení stavby, tzv. prováděcí projekt, slouží jako podklad pro samotnou stavbu. Oproti projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení obsahuje projektová dokumentace pro provedení stavby bližší specifikaci materiálů, řešení detailů stavby, výpisy použitých prvků, detailní projekty profesí, technologické postupy apod. Projekt pro provedení stavby zaměstnává řadu specialistů, v rámci jeho zpracování děláme koordinační porady v našich kancelářích Brno a Praha. Naši klienti mají možnost se těchto porad zúčastnit. Projekt pro provedení stavby je velmi důležitou přílohou smlouvy o dílo na dodání samotné stavby, proto musí být zpracován velmi pečlivě. Chyby v projektu pro provedení stavby či jeho absence jsou nejčastější příčinou vzniku vícenákladů při samotné stavbě. Proto se soustředíme na pečlivou dvoustupňovou kontrolu a navíc jsme proti případným chybám nadstandardně pojištěni.

Projekty interiéru

Projekt interiéru vhodným způsobem doplňuje projekt pro provedení stavby a zpracovává se zpravidla souběžně s ním. Projekt interiéru obsahuje hmotové řešení interiéru, včetně zjednodušeného výpisu jednotlivých prvků interiéru, barev a materiálů. Součástí projektu interiéru je fotorealistické zobrazení, tzv. vizualizace. Podobně jako v architektonické studii předpokládáme v průběhu zpracování projektu interiéru několik konzultací s investorem. Projekt interiéru řeší soulad jednotlivých profesí jako akustika, dále rozmístění vyústek vzduchotechniky, polohu a přesný typ radiátorů, svítidel a to jak pevně zabudovaných, tak např, stojacích. Dále též rozmístění informačních systémů, evakuačních svítidel a tabulek, reproduktorů, čidel kouře, elektronické signalizace, zabezpečovacích čidel, montážních otvorů, hydrantů či multimediálních panelů. Smyslem je zajistit určitou harmonii, tzn. nevzhledná zařízení skrýt, naopak některé technické prvky je vhodné přiznat. Sledujeme pro Vás nejnovější trendy, jako např. neviditelné reproduktory, bezrámová zapuštěná svítidla apod.

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentací pro výběr zhotovitele se rozumí projektová dokumentace zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby a upravená do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby. V rámci podkladů pro výběr zhotovitele dodáváme i návrh smluvní dokumentace pro zhotovení stavby včetně všech příloh. Posouzení nabídek je tak mnohem objektivnější, pokud jsou dopředu nastaveny všechny smluvní podmínky mezi zhotovitelem a objednatelem (termín, doba splatnosti faktur, záruční doba, požadavky na jakost, kvalitu, pracovní dobu, záruka pečlivého prostudování dokumentace ve fázi nabídky, možnosti reklamy na stavbě atd.) než pokud je předmětem hodnocení jen cena a smlouva se dohaduje až poté.

Autorský dozor

Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. V rámci autorského dozoru provádíme mimo jiné schvalování případných úprav a náhradních řešení, účastníme se kontrolních dnů stavby apod. V rámci autorského dozoru vybíráme přesné odstíny barev, typy obkladů a dlažeb a mnoho dalšího zařízení na základě předložených vzorků. Za příplatek objíždíme s klienty vybrané vzorkovny v rámci měst Brno a Praha. Vzhledem k tomu, že navrhujeme domy originální, vymykající se většinové produkci, často se setkáváme s jistou nechutí stavebních firem dělat věci jinak, než jsou navyklí. Při chybějícím autorském dozoru se může snadno stát, že klient podlehne tlaku stavební firmy motivovanému snahou si věc zjednodušit. Výsledek pak zdaleka není tak přesvědčivý jako původní záměr, někdy můžou takto provedené změny znamenat totální fiasko. Proto docházíme na stavbu, jsme ochotni diskutovat o alternativách navržených stavební firmou, ale za každých okolností hlídáme kontinuitu původního návrhu a za tu také ručíme. Autorský dozor vnímáme jako nedílnou součást dokumentace, protože výsledkem našeho snažení koneckonců není jen odevzdaný projekt, ale hlavně povedený dům.

Spolupráce při dokončení stavby

Spolupráce při dokončení stavby spočívá v přebírání a kontrole úplnosti předávaných dokladů ke kolaudačnímu řízení a provozu objektu. Se spoluprací při dokončení stavby souvisí závěrečná kontrola dokončeného díla, případně zpracování soupisu vad a nedodělků. Účastníme se přejímacího a kolaudačního řízení. V rámci spolupráce při dokončení stavby kontrolujeme odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem v dohodnutých termínech.

Inženýrská činnost

Inženýrskou činností se rozumí podání projektové dokumentace na stavební úřad za účelem získání stavebního povolení. Součástí inženýrské činnosti je také získání souhlasného stanoviska všech dotčených orgánů, které jsou povinnou přílohou žádosti o stavební povolení.