Reference

Areál Borová Lada, Šumava

V obci Borová Lada na území Národního Parku Šumava vzniká obytný soubor sestávající z 39 rodinných domů a multifunkční veřejné budovy. Nové území výstavby navazuje na stávající zástavbu.
 
Celý záměr byl od počátku vzhledem k citlivé poloze konzultován se Správou Národního parku Šumava. Rozmístění domů respektuje tradiční urbanismus roztroušené zástavby, kdy hřebeny střech byly situovány rovnoběžně i kolmo na komunikaci a chalupy byly delší stranou rovnoběžné s vrstevnicí. Domy nejsou na území rozprostřeny rovnoměrně, nýbrž tvoří dva shluky - jeden oboustranně podél jižní komunikace a druhý ze dvou stran kolem prostřední cesty. Mezi těmito dvěma skupinami je ponechán pás volné zeleně s retenční mokřadní plochou s doprovodnou hygrofytní vegetací.

V severozápadní části lokality je v souladu s územním plánem plánováno jako rezerva záchytné obecní parkoviště. Poblíž parkoviště vznikne veřejná budova - komunitní centrum s multifunkčním sálem. Tato budova stojí na průniku původní a nové zástavby a stane se sociálním a kulturním ohniskem celé obce a místem setkání původních i nově příchozích obyvatel, stejně jako návštěvníků Národního parku.

Koncept
- obytný komplex šetrný k přírodě a respektující tradiční šumavskou zástavbu
- místo poskytující obyvatelům dostatek prostoru, splňující požadavky na bydlení v 21. století
- prostor pro odpočinek, práci, sport i kulturní vyžití
- nízkonenergetické domy šetrné k přírodě založené na důsledném použití přírodních materiálů typických pro region Šumavy. 


Forma domů je inspirovaná původní tradiční architekturou šumavských chalup.
Užití tradičních přírodních materiálů jako masivní dřevo, místní kámen, vápenné omítky.
Nízkoenergetické domy s vynikající tepelnou izolací, která překračuje normové limity.
Kvalitní vnitřní klima a minimalizované ztráty větráním (infiltrací) prostřednictvím teplotního výměníku (rekuperace odpadního tepla). Hospodaření s vlhkostí prostřednictvím masivního užití materiálů pohlcujících vlhkost v interiéru (masivní dřevo).

Jednoduchá montáž, krátké transporty materiálu snižují náklady a rovněž zátěž životního prostředí stavbou.
Pasivní využití solární energie – prosklené plochy umožňují pasívní získávání sluneční energie, možnost stínění pomocí posuvných okenic je vítána v létě.

Ekologické hospodaření se srážkovou vodou – srážkové vody stékající ze svahu nad lokalitou stejně jako vody z její horní části budou svedeny do retenční plochy lemované mokřadní vegetací. Ekologicky multifunkční a estetický prvek zeleně bude omezovat nebo zpožďovat přítok povrchových vod z lokality vod do Teplé Vltavy.

 

Přírodě blízké ozelenění volných ploch, tzv. horská louka respektuje a navazuje na přirozenou šumavskou vegetaci.
Areál je v současnosti ve výstavbě, domy jsou na prodej a po domluvě je možná návštěva vzorového domu. Více na www.borovalada.com