Reference

Fakultní nemocnice Olomouc - Pavilon C1

Datum realizace: 2025 (odhad)

Předmětem projektu bylo navrhnout novostavbu pavilonu C s oddělením CAR (centrem asistované reprodukce), novorozeneckou, porodnicko-gynekologickou a oční ambulancí, centrem fetální medicíny, předporodní péčí a porodním oddělením. Dále bude součástí budovy centrální jídelna, bufet a nezbytné zázemí pro samostatný chod celého pavilonu.

Místo stavby se nachází jižně od současné budovy porodnice částečně v místě dnešní budovy B (Franc Jozef), která bude odstraněna a na jejímž místě bude vybudována budova C1 a nová budova B. Obě budovy budou propojeny proskleným krčkem. Po vybudování budovy C1 bude odstraněna stávající budova C a nová navazující budova C2 rozšíří objekt C1 ze severní strany.

Novostavba je navržena jako kompozice tří bílých kvádrů, z nichž jeden tvoří základnu a je protknutý obdélníkovým atriem. Dvojice nad ním navazujících křídel rozevírajících se v pravém úhlu symbolizují otevřenou náruč kliniky. Objem budovy je zjemněn zaoblenými nárožími, výškovou gradací a vnitřním atriem. Atrium v centru budovy zajišťuje přirozené prosvětlení a poskytne možnost pobytu na čerstvém vzduchu v příjemném prostředí se zelení. Kompaktní tvar objektu má pozitivní vliv na nízkou spotřebu energie pro vytápění a chlazení. Dostatek denního světla eliminuje nutnost umělého osvětlení. V úrovni 2.NP je navržena rozlehlá zelená střešní terasa, která poskytne příjemný relaxační prostor pro pacienty i zaměstnance. Vstup do budovy je krytý konzolou, která poskytne ochranu před deštěm a cenný stín v horkých dnech. Fasáda je opatřena svisle orientovaným matně bílým zvlněným obkladem.

Návrh krajinářských úprav se snaží v maximální míře využít potenciál venkovních ploch a střešní terasy tak, aby doplňovaly životní prostředí klientů a dalších uživatelů o významnou přírodní složku a volný prostor se všemi požadovanými aspekty a funkcemi. Jedná se především o kontakt s vegetačními prvky, kultivovaný prostor pro společenské interakce a aktivity, vhodné mikroklima, podněcování smyslů, estetiku a proměnlivost v přírodním koloběhu. Krajinářské řešení prostoru vychází též ze soudobých přístupů k environmentální problematice, návrh se v dalších stupních bude zabývat biodiverzitou i nakládáním s dešťovými vodami. V neposlední řadě je snahou zachovat oba hlavní prostory přehledné, čitelné, a snadno udržovatelné.     

 

Z jihozápadní strany bude navržen nový veřejný prostor - park s dětským hřištěm. Při návrhu byly citlivě zakomponovány stávající vzrostlé stromy a zároveň navržena zeleň nová. Před vstupem do budovy je navrženo stinné veřejné prostranství s mlatovým povrchem a lavičkami stíněné navrženými stromy.


Pavilon C1

Pavilon C1 Pavilon C1 Pavilon C1 Pavilon C1 Pavilon C1 Pavilon C1