Reference

Fakultní nem. Královské Vinohrady - Pavilon dermatovenerologie a paliativní péče

Datum realizace: -

Záměrem investora je podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury prostřednictvím realizace novostavby pavilonu s pracovišti Dermatovenerologie a Paliativní péče včetně zázemí pro výzkum a spolupráci s partnery z komerční i akademické oblasti, ambulancí, lůžkových prostor a veškerého nutného zázemí zdravotnického pracoviště. Pavilon bude realizován jako přístavba ke stávajícímu pavilonu D, se kterým bude provozně propojen. To vše má vést prostřednictvím navázání na již existující inovační infrastrukturu VaV ve FNKV ke zvýšení kvality vědy a výzkumu, standardu péče, optimalizaci dispozičního uspořádání a přizpůsobení provozu současným legislativním požadavkům i požadavkům ze strany poptávky v oblasti VaV. Současná pracoviště jsou již zastaralá a nevyhovující.

Novostavba je situována v místě stávajícího parkoviště u pavilonu D. Objekt je navržen na obdélníkovém půdorysu o celkových rozměrech 37,35 m x 17,73 m. Výška budovy u hlavního vstupu je 16,9 m nad terénem. Budova má jedno podzemní částečně zapuštěné podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Pro zabezpečení vertikální komunikace jsou navrženy dvě komunikační jádra, každé s jedním lůžkovým výtahem. Objekt respektuje svažitý terén, využívá propojení pavilonu D a nové budovy vzdušným krčkem, zároveň je zachována možnost podcházet frontu budov příčným směrem pod tímto krčkem.

Základní objem v podobě bíle omítnutého kvádru je vzdušně podpořen pilíři oválného tvaru a suterénní podnoží. Bílý kvádr je prořezán řadami úzkých okenních otvorů se sešikmenými nadpražími. Úzké okenní otvory ochrání vnitřní prostory před přehříváním a zároveň zajistí díky sešikmeným nadpražím a bílé barvě fasády dostatek denního světla. Tři výrazné lineární prvky, dvě vertikály zasklení schodišť a horizontála lávky, doplňují jinak střídmou rytmickou kompozici okenních otvorů.

Nároží jsou zaoblená podobně jako u sousedního historizujícího objektu, jemně zaoblené rohy podtrhují čistý jednoduchý výraz. Rámy oken se pohledově příliš neuplatní, budou překryty fasádním zateplovacím systémem. Barva rámů a zámečnických prvků antracitová. Horní částečně uskočené podlaží bude více prosklené a materiálově odlišené od hlavní hmoty, odlehčená tmavá linie nejvyššího podlaží doplňuje kompozici a opticky snižuje objekt. Budova je korunována tenkou „levitující“ deskou se zaoblenými rohy.

Pavilon dermatovenerologie a paliativní péče

Pavilon dermatovenerologie a paliativní péče Pavilon dermatovenerologie a paliativní péče Pavilon dermatovenerologie a paliativní péče Pavilon dermatovenerologie a paliativní péče Pavilon dermatovenerologie a paliativní péče